ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಶ್ರೀ. ಸಿ ಬಿ ರಿಷ್ಯಾಂತ್ ಐಪಿಎಸ್

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :                      

        ಕಚೇರಿ                   : 08354-235077
        ಹೋಮ್ ಆಫೀಸ್     : 08354-235078
        ಇಮೇಲ್                 : spbgk[at]ksp[dot]gov[dot]in