ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ.
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು / ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
2
ZP ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಸ್
2

 

ಕ್ರ.ಸಂ
ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
1
1
2
3
2
4
5
6

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು
1
1
2
3
4
5
6