ಜಿಲ್ಲಾ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2016

DISTRICT SOCIAL WELFARE AND BCM DEPARTMENT RECRUITMENTS - 2016         

   ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು / APPLY ONLINE FOR DSWO DEPARTMENT POSTS

   ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು / APPLY ONLINE FOR BCM DEPARTMENT POSTS 

ಜಿಲ್ಲಾ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / DSWO DEPARTMENT

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / BCM DEPARTMENT

 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ / Revised Notification
 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ / Revised Notification
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು / Instructions for candidates to fill an online application form ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು / Instructions for candidates to fill an online application form
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ / DSWO Paper Notification ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ / BCM Paper Notification
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ / DISTRICT SOCIAL WELFARE DEPARTMENT NOTIFICATION FOR ASSISTANT COOKS/WATCHMAN ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು / DISTRICT BCM DEPARTMENT NOTIFICATION FOR COOKS/ASSISTANT COOKS IN HOSTEL

 

 

 

 

Updated as on 19/11/2016